Skip to main content
NCLT Bench - Chennai
Sr.No Name Desingnation Date of Joining NCLT Bench Profile Image
1 Sh Sanjiv Jain Member (J) 04/01/2023 Chennai Sh Sanjiv Jain
2 Sh. Venkataraman Subramaniam Member (T) 19/07/2023 Chennai
3 Sh. Ravichandran Ramasamy Member (T) 19/07/2023 Chennai
4 Sh. Jyoti Kumar Tripathi Member (J) Chennai Shri, Jyoti Kumar Tripathi Member (J)